Om Felles Ansvar

Formål
Felles ansvar i Salten er et kriminalforebyggende tiltak. Vi skal koordinere tverrfaglig etatssamarbeid rundt ungdommer som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig. Arbeidet i Felles ansvar skal være et alternativ til tradisjonell straff for unge lovbrytere.

Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, skal den enkelte ungdom få hjelp til å takle sin negative atferd og endre den i retning av konstruktiv virksomhet knyttet til hjem, utdanning, arbeid og fritid.

Samarbeid med ungdommen, ungdommens familie samt nettverket rundt står sentralt. Prinsippene for "restorative justice/restorative practice"(forsoningsjustis)er retningsgivende for Felles ansvar i Salten. Målet er å oppnå en forsoning mellom gjerningsperson, fornærmede, lokalmiljøet samt andre som er berørt av ugjerningen.

Tiltaket skal være aktiv i forhold til å koordinere forpliktende samarbeid rundt hver enkelt ungdom. Videre ønsker Felles ansvar å være nytenkende i forhold til å videreutvikle gode kriminalforebyggende tiltak for barn - og unge i Salten.

Målgruppe
Målgruppen er i hovedsak ungdom mellom 12 og 18 år som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig. De fleste sakene kommer fra politiet, men enkeltpersoner, barnevern og skole kan også kontakte Felles ansvar, Salten. Konfliktrådet kan, i de tilfeller der ungdom møter berørte parter, anbefale Felles ansvar som et forlenget tilbud etter meglingsmøte.

Forutsetninger
Ungdommene som skal delta i Felles ansvar i Salten må skrive under på en kontrakt der de forplikter seg i forhold til de avtaler som er satt opp. Her skal ungdommen, familie og koordinator samarbeider om innholdet i avtalepunktene.  I det strafferettslige systemet skal påtale godta at deltagelse i Felles ansvar er et alternativ.  

Før ungdommen får tilbud om kontrakt i Felles ansvar, må det foreligge en tilståelse dersom lovbrudd er begått. For å muliggjøre god kommunikasjon i samarbeidet rundt den enkelte ungdom, må ungdommen og familien gi fritak fra taushetsreglene mellom de samarbeidende etater i nettverksgruppen. Nettverksgruppen blir sammensatt ut i fra ungdommens behov. Antall personer pr nettverksgruppe vil derfor variere. Familie / foresatte skal alltid være representert, og i tillegg finner vi ofte representanter fra skole/jobb, politi, nærmiljø og barnevern.

Organisering
Koordinator er ansatt i Salten regionråd, men har sitt arbeidssted på Bodø Politihus. Felles ansvar i Salten har samarbeidsavtaler med Konfliktrådet i Salten og Salten Politidistrikt.

Felles ansvar i Salten skal bidra i kommunene i Salten Politidistrikt;
Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Beiarn, Værøy, Røst, Gildeskål, Meløy og Rødøy.

HISTORIKK

 I perioden 1998 til 2003 ble registrert en urovekkende økning i antall 15-20 åringer som ble siktet for forbrytelser. Stortingsmelding nr.17(1999-2000) ”Handlingsplan for bekjempelse av kriminalitet blant barn og unge”, hadde som målsetting å fremme samarbeid mellom ulike etater for å oppnå ønskede resultater på det kriminalforebyggende området. Bakgrunnen for at man ønsket samarbeid på dette området var at man innså at problemet med kriminalitet blant barn og unge måtte møtes med kunnskap fra flere etater for å finne gode løsninger.

 Justisdepartementet gjennomførte sammen med 4 andre departement, et prosjekt som var en offensiv mot barne- og ungdomskriminalitet, ”SNU unge lovbrytere i tide”. Etter avtale med Salten Regionråd ble ett av de seks delprosjektene, ”Felles Ansvar”, lagt til Salten.

Prosjektperioden skulle i utgangspunktet avsluttes ved utgangen av 2006, men 01.07.2007 ble ”Felles Ansvar i Salten - ungdomskontrakt” etablert som permanent tiltak. Tiltaket skulle samarbeide tett med Salten Politidistrikt, Konfliktrådet for Salten og ulike hjelpeapparat som skole, barnevern, psykiatri, o.a.

I 2012 startet prosjektet «Felles Ansvar – Ruskontrakt» opp. Prosjektet ble gjort til et fast tiltak i september 2013, av et enstemmig regionråd.

Tiltakene er finansiert gjennom et «spleiselag» fra Salten kommunene. Felles Ansvar i Salten skal bidra i kommunene i Salten Politidistrikt; Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Beiarn, Værøy, Røst, Gildeskål og Meløy.