Om Felles Ansvar

23.07.202113:10 Viktor Håkonsen

Formål

Felles ansvar i Salten er et kriminalforebyggende tiltak. Vi skal koordinere tverrfaglig etatssamarbeid rundt ungdommer som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig. Arbeidet i Felles ansvar skal være et alternativ til tradisjonell straff for unge lovbrytere.

Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, skal den enkelte ungdom få hjelp til å takle sin negative atferd og endre den i retning av konstruktiv virksomhet knyttet til hjem, utdanning, arbeid og fritid.

Samarbeid med ungdommen, ungdommens familie samt nettverket rundt står sentralt. Prinsippene for "restorative justice/restorative practice"(forsoningsjustis)er retningsgivende for Felles ansvar i Salten. Målet er å oppnå en forsoning mellom gjerningsperson, fornærmede, lokalmiljøet samt andre som er berørt av ugjerningen.

Tiltaket skal være aktiv i forhold til å koordinere forpliktende samarbeid rundt hver enkelt ungdom. Videre ønsker Felles ansvar å være nytenkende i forhold til å videreutvikle gode kriminalforebyggende tiltak for barn - og unge i Salten.

Målgruppe

Målgruppen er i hovedsak ungdom mellom 12 og 18 år som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig. De fleste sakene kommer fra politiet, men enkeltpersoner, barnevern og skole kan også kontakte Felles ansvar, Salten. Konfliktrådet kan, i de tilfeller der ungdom møter berørte parter, anbefale Felles ansvar som et forlenget tilbud etter meglingsmøte.

Forutsetninger

Ungdommene som skal delta i Felles ansvar i Salten må skrive under på en kontrakt der de forplikter seg i forhold til de avtaler som er satt opp. Her skal ungdommen, familie og koordinator samarbeider om innholdet i avtalepunktene.  I det strafferettslige systemet skal påtale godta at deltagelse i Felles ansvar er et alternativ.  

Før ungdommen får tilbud om kontrakt i Felles ansvar, må det foreligge en tilståelse dersom lovbrudd er begått. For å muliggjøre god kommunikasjon i samarbeidet rundt den enkelte ungdom, må ungdommen og familien gi fritak fra taushetsreglene mellom de samarbeidende etater i nettverksgruppen. Nettverksgruppen blir sammensatt ut i fra ungdommens behov. Antall personer pr nettverksgruppe vil derfor variere. Familie / foresatte skal alltid være representert, og i tillegg finner vi ofte representanter fra skole/jobb, politi, nærmiljø og barnevern.

Organisering

Koordinator er ansatt i Salten regionråd, men har sitt arbeidssted på Bodø Politihus. Felles ansvar i Salten har samarbeidsavtaler med Konfliktrådet i Salten og Salten Politidistrikt.

Felles ansvar i Salten skal bidra i kommunene i Salten Politidistrikt;
Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Beiarn, Værøy, Røst, Gildeskål, Meløy og Rødøy.