Samarbeidspartnere

Konfliktrådet

Felles Ansvar og Konfliktrådet har en faglig tilknytning som er i samsvar med retningslinjene i samarbeidsavtalen.

I tillegg bidrar Felles Ansvar inn i stormøter og oppfølgingsteam i forbindelse med ungdomsoppfølging/ ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet. Felles Ansvar er medlem av koordineringsgruppene til ungdomskoordinatorene i Konfliktrådet.

Politiet / forebyggende

Politiet er ofte de som kommer først i kontakt med ungdommer som har begått lovbrudd. De har bekymringssamtaler, etterforsker straffesakene og melder inn aktuelle kandidater til Felles Ansvar. Forebyggende avdeling vurderer aktuelle ungdommer som er i kontakt med dem ved bekymringssamtalen. Disse vil kunne få tilbud om oppfølging gjennom Felles Ansvar-modellen som en frivillig kontrakt uten at straffesak opprettes.

NKS Veiledningssenter for pårørende

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige. Veiledningssenteret kan tilby pårørende til ungdommer i Felles Ansvar bistand og veiledning. De har også grupper for barn/ ungdom som selv er pårørende. Veiledningssenteret er en nær samarbeidspartner ved gjennomføring av foreldremøter og klassesamtaler med ungdom.

Barnevernet

Barnevernet er en naturlig samarbeidspart for oss. Vi har dialog rundt flere ungdom og familier. Der Felles Ansvar ser at det er behov for tyngre tiltak enn oss, kan vi sette familier i kontakt med barnevernet. Barnevernet bruker også Felles Ansvar som tiltak inn i familier som ikke faller inn under deres mandat.

Nordland idrettskrets/ div. fritidtilbud/ -aktiviteter

En viktig del av arbeidet vårt opp mot ungdommen/ foresatte består av å få ungdommen ut i en fritidsaktivitet. Felles Ansvar har mange gode samarbeidspartnere opp mot dette. Både med tanke på type ulike typer aktivitet, men også som kan bidra opp mot økonomisk bistand.

Elevtjenesten

Elevtjenesten består av yrkes- og utdanningsveiledning, skolehelsetjeneste, minoritetsrådgiver og PPT.

MST

Multisystemisk terapi (MST) er et hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom (12-18 år) med alvorlige atferdsvansker. MST er et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

MST-teamet jobber på oppdrag fra de kommunale barneverntjenestene, men har også tett samarbeid med andre offentlige instanser. Felles Ansvar er ofte inne i etterkant av tilbudet, hvis rus er en av utfordringene.

Rusteamet/ BUP

Rusteamet/ BUP er naturlig samarbeidspartner der kartleggingen avdekker et omfattende rusproblem/ psykiske plager, eller der det er aktuelt med en utredning. FA får også ungdommer fra BUP, der det er rusrelaterte utfordringer.

 

Foreldrenettverket/ TTI (Tidlig Tverrfaglig Innsats)

Felles Ansvar er deltaker i tverrfaglige samarbeidsplattformer i flere kommuner. Tanken er at vi med felles treffpunkt skal bli bedre rustet for å sette inn riktige tiltak rundt ungdom på et tidlig tidspunkt.