Samarbeidspartnere

23.07.202113:05 Viktor Håkonsen

Påtaleenheten:

Påtalemyndigheten vil i samarbeid med politiet vurdere Felles ansvar som alternativ til ordinær straff. Deltagelse i Felles ansvar vi da være et vilkår i en Påtaleunnlatelse og/eller i en dom.

Politiet/Forebyggende team/Ungdomsteamet:

Politiet er ofte de som kommer først i k ontakt med ungdommer som har begått lovbrudd. De etterforsker straffesakene, og melder inn aktuelle kandidater til Felles ansvar. Politiet deltar i nettverksgrupper der det er hensiktsmessig, og forestår undervisning for ungdommer i kontrakt. Ungdomsteamet vurderer aktuelle ungdommer som er i kontakt med dem ved bekymringssamtalen. Disse vil kunne få tilbud om oppfølging gjennom Felles ansvarsmodellen som en frivillig kontrakt uten at straffesak opprettes.

Konfliktråd:

Konfliktrådet er en naturlig samarbeidspart i de tilfeller det er berørte parter i saken.

Konfliktrådets stormøte kan også være premissleverandør for aktuelle ungdommer i Felles ansvar. 

Hjem/familie / lokalmiljø:

Hjemmet skal alltid være delaktig i arbeidet rundt Felles ansvar. Videre oppfordres det til at andre familiemedlemmer skal bidra rundt den enkelte ungdom. Ved behov vil vi vurdere om det kan være nyttig å ha med eventuelle fornærmede parter fra lokalmiljøet.

Skole:

Det forventes at skolen v/kontaktlærer og/eller rådgiver deltar i ansvarsgruppen rundt den enkelte ungdom.

MST: Multisystemisk terapi:

Der familie og ungdom er i tiltaket med MST, vil kurator i MST være en sentral samarbeidspart både under arbeidet med den enkeltes kontrakt, men også i oppfølgingsarbeidet. Når MST avslutter oppfølgingen av aktuell familie vil det ofte være en saksbehandler i barnevernet som overtar MST`s plass i den enkelte nettverksgruppa. 

Barnevernet (BV):

Barnevernet er representert i mange nettverksgrupper. De er en naturlig samarbeidspart i arbeidet med Felles ansvar. De har bl.a som oppgave å vurdere om det er behov for andre tiltak underveis eller i etterkant av oppfølging gjennom Felles ansvar i Salten.

Kriminalomsorgen:

Samarbeidspart der ungdommer er dømt til samfunnsstraff. I likhet med MST kan Felles ansvar jobbe parallelt, eller starte et forebyggende oppfølgingsarbeid etter at ungdommen har gjennomført samfunnsstraffen.

NKS Veiledningssenter:

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige. Senteret har kontor i Bodø og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Troms og Finnmark. Veiledningssenteret er et livssynsnøytralt tilbud. Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer kan være svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende. Felles Ansvar har derfor opprettet et nært samarbeid med veiledningssenteret, og kan henvise foresatte hit for tips og rådgivning.

«Ny Giv»:

Ny Giv har som mål å gi den enkelte deltaker økt livskvalitet gjennom tilbud om sosial aktivitet. Deltakeren følges opp av en veileder som er fagperson på området.

 

Andre aktører for fritidstilbud   Aktørene vil være forskjellig fra nettverk til nettverk.

Eksempelvis nevnes ungdomsklubb, idrettsforeninger og kulturskoletilbud.